Privacy

Privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

JCT-leefstijlcoaching kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van JCT-leefstijlcoaching, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan JCT-leefstijlcoaching verstrekt.

JCT-leefstijlcoaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
-Uw voor- en achternaam
-Uw adresgegevens
-Uw telefoonnummer
-Uw e-mailadres
-Uw bankrekeningnummer
-Uw IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
JCT-leefstijlcoaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
-Gezondheid/Medische gegevens
-Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?
JCT-leefstijlcoaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-U te bellen, appen of te e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
-JCT-leefstijlcoaching kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?
JCT-leefstijlcoaching bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen. Indien ik een overeenkomst met u sluit dan worden deze gegevens bewaard tot deze overeenkomst wordt geannuleerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
JCT-leefstijlcoaching verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van JCT-leefstijlcoaching worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. JCT-leefstijlcoaching gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen server. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JCT-leefstijlcoaching. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jct-leefstijlcoaching.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw ID bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. JCT-leefstijlcoaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd
JCT-leefstijlcoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@jct-leefstijlcoaching.nl

Wijziging Privacybeleid
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van JCT-leefstijlcoaching, dan kunt u deze per email richten aan JCT-leefstijlcoaching.

JCT-leefstijlcoaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.